Holder styret mål?

Kravene til styrets verdiskapende evne vil bli betydelig høyere i tiden som kommer. Bedriftene, og dermed styrene, står kontinuerlig overfor nye utfordringer, muligheter og trusler. Det kritiske søkelyset fra eiere, kunder, ansatte, media og samfunnet ellers blir stadig skarpere. Dette gjelder ikke minst styrets evne til å ivareta en bærekraftig utvikling av bedriften.

Næringsforeningen i Drammensregionen og Agilium Worldwide Norway (AWN) arrangerte nylig et frokostseminar i Dammen om verdiskapende styrearbeid. Der ble det presisert at verdiskapende styrearbeid har følgende hensikt:

 • Sørge for at bedriften skaper verdier og være pådriver og utfordrer.
 • Sikre måloppfølging, tilsyn og kontroll, risikostyring og oppfølging av samfunnsansvar.

For at bedriftsstyret skal bidra til verdiskapingen, og ikke bare være et kontrollorgan, må det opptre proaktivt og sørge for egenutvikling av kompetanse og arbeidsform. Dette krever at styret i sin årsplan fokuserer på hvordan det kan forbedre og utvikle sin verdiskapende evne.  Det er flere nyttige grep styret kan gjøre:

 • Vurdere styremøtets kvalitet ved slutten av hvert møte
 • Sikre årlig egenevaluering med forbedringstiltak
 • Delta på styrekurs og seminarer
 • Knytte seg opp mot styrenettverksgrupper
 • Etablere «elektronisk styrerom» – Styreportal

Kvaliteten på innhold og gjennomføring av styremøtene kan enkelt vurderes ved at styreleder før avslutning av hvert møte tar en spørrerunde. Eventuelle forbedringstiltak kan avklares og gjennomføres i neste styremøte. Dette er en enkel øvelse som ikke trenger å ta mer enn fem minutter.

Ved hvert årsskifte bør styret foreta en egenevaluering med forbedringstiltak. Evalueringen bør omfatte fakta-innhenting og analyse av følgende forhold:

 • Styrets forståelse av virksomhetens formål og andre viktige premisser: Eierkrav, lovgivning, kundebehov, forventninger fra ansatte, kritiske teknologier, finansiering osv.
 • Styrets sammensetning og egenskaper: Kompetansesammensetning, mangfold, styremedlemmenes gjensidige relasjoner og mulige avhengighetsforhold eksternt og internt.
 • Styrets arbeidsform: Styreleders ledelse av styrearbeidet, styrets relasjon og interaksjon med eiere og daglig ledelse, møtegjennomføring osv.
 • Styrets utførte arbeid og bidrag til verdiskapingen: Sørge for riktig og motivert daglig leder, strategi og forretningsutvikling, måloppfølging, kontroll og tilsyn, herunder risikostyring.
 • Styrets egenutvikling.

AWN har inngått et strategisk samarbeid med iStyrelsen AS, som er en totalleverandør av styrerelaterte rådgivingstjenester. Via dette samarbeidet kan vi tilby:

Årlig egenevaluering med forbedringstiltak. Etter mange års assistanse til bedrifters styreevalueringer har iStyrelsen  sett at styreevalueringen bør omfatte fakta-innhenting og analyse. Innhentingen av fakta kan normalt gjennomføres på en effektiv måte med en tilpasset nettbasert spørreundersøkelse blant styrets medlemmer. Alternativt – eller som et supplement – kan dette gjøres ved en intervjurunde og/eller observering i styremøte. Det kan også være aktuelt å innhente fakta fra daglig leder om styrets arbeid.

Styrekurs og seminarer er nyttig både for hele styret og for de enkelte styremedlemmene. AWN og iStyrelsen har god oversikt over dette markedet, og kan bistå i å finne riktig opplegg.

Styrenettverksgrupper er et tilbud til styremedlemmer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innen eierstyring, selskapsledelse og verdiskapende styrearbeid, samt å utvide sitt profesjonelle nettverk. iStyrelsen fasiliterer flere styrenettverksgrupper, hvor deltakerne lærer av hverandre.

«Elektronisk styrerom» (Styreportal) er et verktøy for strukturering og digitalisering av dokumenthåndteringen i styrearbeidet. Dette sikrer god struktur, effektiv og sikker tilgjengeliggjøring og betryggende arkivering av styrerelatert dokumentasjon.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up