Stort kompetansebehov mot 2040

Vil dagens rekordhøye kompetansemangel i næringslivet fortsette? Svaret er ja for en rekke bransjer tror SSB, som har sett helt fram til 2040.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget framskrivinger av dagens situasjon for perioden 2022-2040. Disse viser at etterspørselen vokser klart sterkere enn arbeidsstyrken for arbeidskraft med videregående fagutdanning rettet inn mot industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere.

Sliter med å rekruttere
Samtidig er vi i en situasjon hvor bedriftene rapportere om rekordhøy knapphet på kompetanse. 66 prosent av bedriftene som svarte i NHOs kompetasebarometer for 2021 sa at de hadde et udekket kompetansebehov. Nivået for tidligere år har vært i underkant av 60 prosent. Mer enn hver fjerde NHO-bedrift forsøkte å rekruttere i 2021, uten å få tak i ønsket kompetanse.

NAVs bedriftsundersøkelse fra tidligere i år påpeker at bygg og anlegg mangler 11 500 personer. Bransjen ligger dermed nest høyest, etter helse- og omsorgssektoren.

«Hovedbildet er at virksomheter sliter med å rekruttere personer med rett kompetanse», sier Kompetansebehovsutvalget 2021–2023 i sin første temarapport, som kom i mai i år. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen i fjor for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges framtidige kompetansebehov.

Store endringer
Teknologisk og demografisk utvikling, globalisering og klimaendringer vil føre til nye måter å jobbe, leve og forstå verden på. Disse utviklingstrekkene vil føre til endrede kompetansebehov. Noen næringer peker seg ut med spesielt høy og vedvarende mangel på arbeidskraft. Blant disse er helse, IKT, bygg og til en viss grad industri, påpeker kompetansebehovsutvalget.

SSB framskriver tilbud og etterspørsel innen ulike utdanningsgrupper helt til 2040. Krystallkula deres viser at etterspørselen etter arbeidskraft med høyere utdanning og videregående fagutdanning vil øke i de fleste næringer.  Etterspørselen blir betydelig høyere enn tilbudet av fagarbeidere innen bygg og anlegg, håndverk, industri og helse og omsorg.

Mulige løsninger
Så hva kan gjøres? Ifølge Kompetansebehovsutvalget kan høyere yrkesfaglig utdanning spille en viktig rolle i å møte etterspørsel etter kompetanse drevet av store trender. Det vil trolig føre til økt behov for høyere yrkesfaglig utdanning i arbeidslivet.

Utvalget venter at grønn omstilling vil endre behovet for etter- og videreutdanning. For eksempel kan oppdatert kompetanse fra petroleumsnæringen være av stor nytte i andre og grønnere næringer. Grønn omstilling vil treffe næringer ulikt, og kan påvirke næringsstrukturen både innad i og mellom regioner. Det kan føre til endringer i kompetansebehov i regionene.

SSB ser for seg at utdanningsnivået i arbeidsstyrken vil øke i årene framover. Etter hvert som de eldre årskullene går av med pensjon, blir personer med utdanning fra grunnskole eller videregående byttet ut med personer med høyere utdanning.

Regjeringen tar grep
Regjeringen ønsker å kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet framover i form av en stortingsmelding. Med et begrenset økonomisk handlingsrom blir det enda viktigere å prioritere og satse på den kompetansen som er viktigst for Norge.

– Vi kan ikke gjøre mer av alt, vi må sette inn innsatsen der behovet er størst. Målet er å dekke arbeidslivets behov for kompetanse og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i departementets pressemelding.

Meldingen skal gi svar på hvordan utdanningssystemet kan rigges slik at arbeidslivet og den enkelte får tilgang til nødvendig kompetanse, og at utdanningstilbudene er oppdaterte og fleksible. Et av målene er en kompetansepolitikk som støtter opp under det grønne skiftet. Resultatet av kartleggingen skal legges fram for Stortinget våren 2023.

Dette tilbyr AWN
2022 har vært et ekstraordinært år for rekrutteringsbransjen, hvor kampen om talentene har hardnet til. Dessverre ser det ut til at dette blir den nye normalen framover, selv om det vil gå i bølger.

Bedriftene tvinges til å bli mye mer bevisst på egen rekrutteringsstrategi. Gode prosesser for preboaring og onboarding vil være avgjørende for å lykkes.

For mange bedrifter vil det trolig ikke være mulig å vinne kampen om talentene uten profesjonell hjelp i alle faser for. AWN opplever at vår grundige og veldokumenterte rekrutteringsprosess er godt tilpasset disse utfordringene.

 

Kilder:
NHOs Kompetansebarometer 2021
SSBs Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040
Kompetansebehovsutvalget 2021–2023 Temarapport 1/2022
NAVs årlige bedriftsundersøkelse våren 2022

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up