SMB-styrer må bli proffere

SMB-bedrifter opplever høy endringstakt og skjerpede krav. Hvordan forholder styret seg til dette?

SMB-styrets oppgaver og utfordringer var tema på et frokost-webinar i regi av Agilium Worldwide Norway AS (AWN) og iStyrelsen AS. Her tok foredragsholderne Bjarne Aamodt og Jon A. Steen for seg hvilken forskjell verdiskapende styrer skaper, og hva som kjennetegner disse styrene.

Store utfordringer
Små og mellomstore bedrifter opplever en hverdag med store endringer innen teknologi, kundebehov, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft, og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet. Dette gjør at selskapets styre, som er virksomhetenes øverste ansvarlige ledelse, står overfor store utfordringer med å lede utviklingen av selskapet i riktig retning.

Det er her nytten av et verdiskapende styre viser seg. Mange selskaper lykkes. Andre evner ikke å ta de riktige beslutningene. Et kjennetegn ved ikke-profesjonelle styrer er ofte at samme person er styreleder og daglig leder. Det kan utgjøre en risiko for verdiskapingen i bedriften.


Strategi og oppfølging
Hovedoppgaver for et bedriftsstyre er å bidra til utvikling av virksomheten gjennom en tydelig strategi. Videre må styret sørge for at bedriften har en kompetent og motivert daglig leder, og fungere som sparringspartner ved behov. Styret må gjennomføre måloppfølging, kontroll og tilsyn, inkludert internkontroll og risikostyring.

Hvorfor er det så mange ikke-profesjonelle styrer i små og mellomstore bedrifter? En viktig årsak er at eierne ikke ser at de trenger et profesjonelt styre – de mener at de kan det meste selv. Et profesjonelt styre oppfattes å være en unødvendig kostnad, som de ikke kan rettferdiggjøre.

 

Sikrer verdiskaping
En forutsetning for å få full effekt av et profesjonelt styre er at eierne, styret og daglig leder forstår og aksepterer sine respektive roller. Styrets samarbeid med eierne og daglig leder må derfor klargjøres og settes i system.

Eierne har kanskje en oppfatning av at styret kun er et kontrollorgan, og har ikke fått forståelsen av at styret kan være et verdiskapende virkemiddel for utvikling av bedriften. Derfor er det viktig å se et profesjonelt styre som en investering.

Gjennom strategiarbeidet kan styret bidra betydelig til lønnsom utvikling av virksomheten. Måloppfølging gir bedre resultater over tid. Samtidig vil et profesjonelt styre sikre god organisering, tilstrekkelig kompetanse og rett kultur i organisasjonen.

Ta «styre-testen»
Hvis styret skal kunne arbeide effektivt, må det ha nødvendig kompetanse, kreativitet og evne til å være en strategisk pådriver i forretningsvirksomheten. Følgelig må styret vie oppmerksomhet til sin egenutvikling og effektivisering, for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte over tid.

En viktig oppgave for styreleder er å sørge for en årlig styreevaluering. Den bør gjøres rundt årsskiftet. Styreevalueringen kan kombineres med et internt styreseminar med temaer som er av aktuell interesse.

Bedriftsstyrene har under pandemien måttet digitalisere styrearbeidet gjennom elektroniske kanaler. Det har gitt betydelige tids- og kostnadsbesparelser, men har også noen negative effekter. For fremtiden vil trolig styrearbeidet medføre en kombinasjon av fysiske møter og digitalisering.

Bildet: Foredragsholderne Bjarne Aamodt og Jon A. Steen.

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up