Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for Agilium Worldwide Norway (heretter "AWN"). Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler, til hvilke formål vi behandler dine opplysninger og gir informasjon om dine rettigheter.

1 Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

2 Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Besøkende på våre nettsider
 • Jobbsøkere til stillinger hos oss
 • Jobbsøkere til stillinger hos våre kunder
 • Våre kunder

3 Hvem er behandlingsansvarlig?

AWN Nedre Strandgate 3, 3015 Drammen er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår av denne personvernerklæringen. Det innebærer at vi må behandle dine personopplysninger i henhold til våre plikter etter gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning ("GDPR").

4 Hvilke personopplysninger behandler vi?

De personopplysningene vi samler inn og behandler kan deles inn i følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, slik som navn og kontaktopplysninger, herunder epost og telefonnummer.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.
 • Personnummer for jobbsøkere som samtykker til at vi gjennomfører bakgrunnssjekk.
 • Informasjon fra CV, søknad og informasjon vi innhenter fra eventuelle referanser.
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som tjenestopplysninger eller kontakt med rådgivere.
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Opplysninger om kundeforholdet slik som varighet, omfang og hyppighet av leveranser.
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

5 Hvordan mottar vi personopplysninger om deg?

Vi kan motta dine personopplysninger på ulike måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når bestiller våre tjenester eller på annen måte kontakter oss. Det samme gjelder når du sender inn en generell søknad eller sender spesiell søknad basert på ledige stillinger vi har tilgjengelige på våre nettsider. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du har bestilt, for å kunne følge opp dine henvendelser eller behandle din søknad
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, for eksempel våre nettsider. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg. I ansettelsesprosesser innhenter vi også opplysninger om deg fra referanser som du oppgir etter forespørsel fra oss.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger med oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes i forbindelse med fakturering eller søknadsprosessen du ber oss om å utføre på dine vegne.

6 Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Etter gjeldende personvernlovgivningen plikter vi å basere vår behandling av personopplysninger på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i et eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål (GDPR artikkel 6 (1) a).
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (GDPR artikkel 6 (1) b).
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss, herunder for eksempel å oppbevare opplysninger i henhold til bokføringsloven (GDPR artikkel 6 (1) c)
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger (GDPR artikkel 6 (1) f).

Dersom vår behandling av dine personopplysninger baseres på ditt samtykke, har du når som helst rett til å trekke ditt samtykke tilbake.

Du kan lese mer om til hvilke formål vi behandler personopplysninger, og hvilke rettslig grunnlag som gir oss rett til å behandle dine opplysninger til de ulike formålene, under.

7  Til hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken tilknytning du har til oss og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Under kan du lese mer om hvilke personopplysninger vi behandler, hva vi bruker dem til (formålet) og hvorfor vi har lov til dette (behandlingsgrunnlaget).  

AWN bruker personopplysninger til følgende formål:

 • Salg og markedsføring: Vi bruker anonymiserte data og personopplysninger til markedsføringsformål i samsvar med gjeldene lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om. I den forbindelse behandler vi følgende kategorier personopplysninger: grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger, herunder e-post, telefonnummer og kontaktpersoner. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse, GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).
 • Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger som averteres hos oss og våre kunder, enten uoppfordret eller ved en utlysning. I den forbindelse behandler vi følgende kategorier personopplysninger: Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger; demografisk informasjon slik som fødselsdato og kjønn; din CV som registrert med dens innhold; Informasjon vi mottar fra dine referanser. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f). I noen tilfeller, når vi gjennomfører rekrutteringsprosesser for kunder, kan vi også gjennomføre en bakgrunnssjekk. I tillegg til informasjonen som behandles i forbindelse med alminnelig rekruttering, vil vi også kunne behandle ditt personnummer og informasjon om deg fra andre kilder med formål om å bekrefte at opplysningene du har gitt oss er korrekte og at du er riktig kandidat til jobben. Bakgrunnssjekken kan omfatte opplysninger om kunngjøringer og næringsinteresser, konkurskarantene, verifisering av arbeidsforhold, utdannelse, sertifikater og kurs, innhenting av dom i sivile og strafferettslige saker, samt informasjon fra åpne kildesøk og kredittsjekk. Bakgrunnssjekk gjennomføres på grunnlag av vår berettigede interesse(GDPR art. 6 nr. 1 f). Dersom sensitive personopplysninger behandles innhenter vi ditt eksplisitte samtykke i tråd med GDPR art. 9 nr. 2 a) Vi behandler også personnummer i tråd med personopplysningsloven § 12. Der det er relevant etterlever vi også GDPR artikkel 10 og personopplysningsloven § 11 om innhenting av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser.
 • Overholdelse av lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, for eksempel i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til gjeldende lovgivning. De kategorier av personopplysninger som behandles avhenger av krav i lov. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c)
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Dette gjøres for å forbedre brukervennligheten på våre nettsider. Behandlingen er basert på ditt samtykke, GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Se mer i vår cookie-erklæring og punkt 13 i denne personvernerklæringen.

 

8   Hvordan sikrer vi personopplysningene dine?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovgiving. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlig risikovurdering av tilgang til våre tekniske systemer.

9    Hvem deler vi personopplysninger med?

Et selskap som behandler dine personopplysninger på vegne av oss kalles en databehandler. Når  vi engasjerer en databehandler inngår vi en databehandleravtale som regulerer hvordan databehandleren kan behandle opplysningene de får tilgang til og deres plikter i den forbindelse, herunder til hvilke formål personopplysningene kan brukes.

Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

10  Overfører vi personopplysninger til andre land?

Vi overfører personopplysningene dine ut av EU/EØS-området til såkalte tredjeland (herunder USA). De personopplysninger som overføres til slike tredjeland inkluderer følgende kategorier av personopplysninger:

 • Personopplysninger du fører inn i innsendingsskjemaet, herunder:
  • Grunnleggende informasjon, slik som navn og kontaktopplysninger.
  • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato, personnummer og kjønn.
  • Opplysninger om kundeforholdet ditt, herunder innhold i søknad og CV.
  • IP-adresse, nettleser og operativsystem

Dersom dine personopplysninger overføres til slike tredjeland, vil vi forut for overføringen sikre at den skjer i tråd med de krav som oppstilles i GDPR kapittel V. Vår overføring av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av at vi inngår en avtale basert på EUs standardvilkår (SCC) med mottaker av personopplysninger.

11  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil opplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Opplysninger som er lagret i henhold til lovpålagte forpliktelser slettes når plikten opphører.

12  Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatt av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. 

Videre har du rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. 

Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene vi har registrert om deg, så langt taushetsplikten ikke er til hinder for dette eller andre unntak fra retten til kopi gjør seg gjeldene. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at innsyn skjer skriftlig og at identitet verifiseres på annen måte.

I noen situasjoner kan du også be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg. 

Dersom du mener vi ikke følger det vi informerer om i  denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning, kan du sende oss en klage. Du kan også klage til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

13  Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte funksjoner på nettsiden. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies i vår cookie-erklæring under.

14   Hvordan sier vi i fra om endringer i denne personvernerklæringen?

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside www.awn.no/personvernerklaering/.  

15 Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakt oss ved å sende e-post til post@awn.no.


---

Cookie-erklæring

Adresse

Agilium Worldwide Norway
Nedre Storgate 19
N-3015 Drammen
Org.nr: 919 755 105

Postboks

Agilium Worldwide Norway
Postboks 9531 Åskollen
N-3066 Drammen

Member

Copyright © Laget av RaskWeb 2024
scroll up